ДОБРЕ ДОШЛИ В УЧИЛИЩЕТО

С ДЕБЕЛЯНОВИЯ ЛИК

       Добре дошли в страничката на СУ "Димчо Дебелянов", гр. Белене. 

      За учебната 2022/2023 година в нашето училище се обучават 399 ученици. В СУ "Димчо Дебелянов" на ПС са приети следните форми на обучение:

- дневна, самостоятелна, индивидуална, комбинирана и електронна среда за обучение.

*** С името на поета училището поема своя път....
15. 09. 1970 година - ден първи. Оттук започва времето и летоброенето на гимназията и на един многолюден колектив, оттук започва неговата история. От тези моменти той и гр. Белене могат да запишат своето съществуване в историята на средното общо образование.
"Добре дошли в новото училище !" . . .


--------------------------------------------------------------------------------

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА"

Заниманията с изкуства и спорт развиват ключови компетентности, необходими не само в образователния процес, но и в социален аспект.

В СУ "Димчо Дебелянов", гр. Белене ще бъдат сформирани 4 групи:

- волейбол (5-7 клас момичета);

- волейбол (11-12 клас девойки);

- народни танци (8-12 клас);

- театрално изкуство (5-12 клас).

 

-------------------------------------------------------------------------

ПРИЕМ 2022 - 2023    

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

КРИТЕРИИ за прием на ученици в І клас в СУ „Димчо Дебелянов”, гр.Белене за учебната 2022/2023 година, съгласно Протокол № 6/ 24.02.2022 г. на Педагогическия съвет при СУ „Димчо Дебелянов” - Белене:

1. Основен критерий за прием на ученици в I клас е близостта на училището до настоящ адрес на родителите/настойниците и/или най-кратко време за достигане до училището.

2. При по-голям брой кандидати с предимство се ползват:

- дете с трайни увреждания над 50 %;

- дете с двама починали родители;

- други деца от семейството, обучаващи се в училището.

Необходими документи:

1. Заявление от родител/настойник за избор на училището

2. Оригинал на удостоверение за училищна готовност – при записване

3. Медицинска карта – след записване

ПРИЕМ СЛЕД СЕДМИ КЛАС

За учебната 2022/2023 година СУ "Димчо Дебелянов", гр. Белене ще приема ученици от цялата страна в следните профилирани паралелки:

1. Профил "Природни науки" - 26 ученици

Дневна форма на обучение, 5 г., профилиращи предмети - биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда

2. Профил "Софтуерни и хардуерни науки" - 26 ученици.

Дневна форма на обучение, 5 г., профилиращи предмети - информатика и информационни технологии

Съгласно Заповед РД-404/21.06.2022 г. на Директора на СУ "Димчо Дебелянов", гр. Белене организацията и приема на ученици в VIII клас за учебната 2022/2023 г. се осъществява от училищна комисия в състав:

Анелия Спасова - председател, членове: Дарина Босилкова, Паулина Лазарова, Галя Чоранова, Ивайло Катевски

Още за приема...

ПОРТФОЛИО
НА СУ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ"-БЕЛЕНЕ
Обичам моето училище


 

От 2020 г. СУ "Димчо Дебелянов" участва в проект "Обичам моето училище"LightSource charty. Нашето училище става красиво, съвременно, мотивиращо за учениците и учителите, модерно  и различно. Училището на настоящето, но и на бъдещето!

Още за проекта...

ОПИСАНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ
В изпълнение на Решение 704 на Министерски съвет СУ "Димчо Дебелянов" предоставя описание на услуги, които извършва в системата на предучилищното и училищно образование:

1.Инфо 138 - приемане и преместване

2.Инфо 141 - диплома

3.Инфо 147 - служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1

4.Инфо 148 - издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2

5.Инфо 150 - признаване от чужбина I - VI клас

6.Инфо 153 - дубликати

7.Инфо 156 - европейско прил дипл. СО

Може да прочетете още за ...

* Извадка от Закона за Движение по Пътищата (...за велосипедистите)

* Безопасен интернет ...

* Правила за безопасна работа на учениците в училищната компютърна мрежа и в интернет

* Училищен тормоз ...