ДОКУМЕНТИ

* Седмично разписание за втори срок на 2021/2022 учебна година

* График за консултациите на учителите за втори срок на 2021/2022

* График за допълнителния час на класния ръководител за втори срок на 2021/2022

* Заявление от родител/настойник до директора за извинияване на направените отсъствия от детето му

* Заявление от родител/настойник до класния ръководител за извинияване на направените отсъствия от детето му

* Годишен план за дейността на училището

* Мерки за повишаване качеството на образованието

* Етичен кодекс за работа с деца

* Стратегия за развитие

* Дневен режим

* Правилник за устройството и дейността на СУ "Димчо Дебелянов"

* Програма за превенция на ранното напускане на учениците

* Програма за предоставяне на равни възможности

* Училищни учебни планове за дневна форма на обучение по класове

* Справка за свобдните места по класове в СУ "Димчо Дебелянов" - гр. Белене

*Писмо от РУ-Белене относно напомняне правилата за движение на велосипеди от ученици

* Колективен трудов договор

* Одобрен бюджет на СУ"Димчо Дебелянов"-Белене за 2022 г.

* Одобрен бюджет на СУ"Димчо Дебелянов"-Белене за 2021 г.

* Одобрен бюджет на СУ"Димчо Дебелянов"-Белене за 2020 г.

* Отчет на касовото изпълнение на бюджета на СУ "Димчо Дебелянов" - гр. Белене към 31.03.2022 г.

* Отчет на касовото изпълнение на бюджета на СУ "Димчо Дебелянов" - гр. Белене към 31.12.2021 г.

* Отчет на касовото изпълнение на бюджета на СУ "Димчо Дебелянов" - гр. Белене към 31.09.2021 г.

 * Отчет на касовото изпълнение на бюджета на СУ "Димчо Дебелянов" - гр. Белене към 31.06.2021 г.

* Отчет на касовото изпълнение на бюджета на СУ "Димчо Дебелянов" - гр. Белене към 31.03.2021 г.

 * Отчет на касовото изпълнение на бюджета на СУ "Димчо Дебелянов" - гр. Белене към 30.12.2020 г.

* Отчет на касовото изпълнение на бюджета на СУ "Димчо Дебелянов" - гр. Белене към 30.06.2020 г.

* Отчет на касовото изпълнение на бюджета на СУ "Димчо Дебелянов" - гр. Белене към 31.03.2020 г.

* Отчет на касовото изпълнение на бюджета на СУ "Димчо Дебелянов" - гр. Белене към 31.12.2019 г.

* Отчет на касовото изпълнение на бюджета на СУ "Димчо Дебелянов" - гр. Белене към 30.09.2019 г.

* Прием 2021/2022 година

---------------------------------------------------------------------------

 Извадка от Правилника на СУ "Димчо Дебелянов", гр. Белене за формите на обучение

Чл.102. (1) Училищният учебен план съдържа седмичния брой часове по учебни предмети.

 

ОПИСАНИЕ НА ОБЕЩСТВЕНИ УСЛУГИ

В изпълнение на Решение 704 на Министерски съвет СУ "Димчо Дебелянов" предоставя описание на обществените услуги, които извършва в системата на предучилищното и училищно образоваяние:

1.Инфо 138 - приемане и преместване

2.Инфо 141 - диплома

3.Инфо 147 - служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1

4.Инфо 148 - издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2

5.Инфо 150 - признаване от чужбина I - VI клас

6.Инфо 153 - дубликати

7.Инфо 156 - европейско прил дипл. СО

Отчет по чл.15А, ал.2 от ЗДОИ за 2020 г.