ПРОЕКТ НА МОН - ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

 

Заниманията по интереси се организират за развитие на способностите и на компетентностите на учениците, за изява на дарбите им в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното
образование, както и за придобиване на умения за лидерство. Заниманията по интереси са част от общата подкрепа за личностното развитие на учениците.
Цели
Основни цели
*Подпомагане на процесите на ефективна организация и провеждане на
извънкласните и извънучилищни дейности с цел повишаване качеството на
образователно-възпитателния процес и за удовлетворяване на индивидуалните
образователни потребности на учениците
* Планиране и осъществяване на педагогически контрол по отношение на
качеството на педагогическата дейност, организацията на работата в групите за
занимания по интереси
Специфични цели
* Повишаване на качеството на образователно-възпитателния процес чрез
откриване и насърчаване на творческите способности и умения за общуване на учениците, необходими в съвременното обществото при зачитане на техните
интерес, съобразно индивидуалните им възможности и възрастови особености.
2.2.2. Повишаване мотивацията за активно участие в образователно- възпитателния
процес на всички заинтересовани страни.