ПРОЕКТ УСПЕХ

 

   

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05„Да направим училището привлекателно за младите хора”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Обща цел на проекта:

Да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности

Специфични цели:

Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности.

 Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности.

 Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява.

 Да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия).

 Целевата група включва ученици от държавни и общински училища.

В СОУ „Димчо Дебелянов” гр. Белене:

·   за учебната 2011/2012 година учениците се включиха в 13 целеви групи;   

·   за учебната 2012/2013 година учениците се включиха в 19 целеви групи.   

·   за учебна година 2013/2014 година са сформирани 22 целеви групи.   

·   за учебна година 2014/2015 година са сформирани 24 целеви групи.   

 

ПРОЕКТ "УСПЕХ" 2012/2013 ГОДИНА

СПИСЪК  на ИИД по проект «Успех» функциониращи в СОУ «Димчо Дебелянов» - Белене

през учебната 2012/2013 г.

Клуб „Млад еколог”  -  ръководител Теменужка Добранова

Секция” Екоразходки – опознаване на природата" - ръководител Блага Ганкова

Клуб „Архимед”  - ръководител Маргарита Станкева

Клуб "Екотуризъм" - ръководител Дарина Босилкова

Клуб „Гражданско образование”  - ръководител Красимир Тодоров

Клуб „Здравословно хранене”  - ръководител Румяна Дулева

Студио”Театрално студио КласА”  - ръководител Веска Кръстева

Клуб „Скаутски здравен лагер”  - ръководител Магдалена Вълкова

Клуб „Скаутски здравен лагер”  - ръководител  Анелия Генова

Клуб „Приказен свят”  - ръководител Албена Ангелова

Секция „Екоразходки – опознаване на природата" - ръководител  Ото Ганков

Клуб „Не се отказвай”  - ръководител  Мая Георгиева

Студио „Театрално студио”  - ръководител  Събка Иванова

Клуб „Общуване чрез музика и танци” - ръководител  Мая Добрева

Клуб „Учи и се забавлявай”  - ръководител  Гинка Босилкова

Клуб „Екотуризъм”  - ръководител  Цветанка Блажева

Клуб „Компютърна графика и видеоклипове”  - ръководител  Пенчо Петров

Клуб „Млад журналист”  - ръководител  Божидар Богданов

ПРОЕКТ "УСПЕХ" 2013/2014 ГОДИНА

СПИСЪК на ИИД по проект «Успех» функциониращи в СОУ «Димчо Дебелянов» - Белене

 през учебната 2013/2014 г.

Клуб „Национални традиции”, ръководител Татяна Дичева

Клуб „Театрално студио „КласА”, ръководител Веска Кръстева

Клуб „Млад еколог”, ръководител Теменужка Добранова

Клуб „Приказен свят”, ръководител Албена Ангелова

Клуб „Екоразходки-опознаване на природата”, ръководител Ото Ганков

Клуб „Млад предприемач”, ръководител Диляна Евтимова

Клуб „Аз съм предприемач”, ръководител Блага Енева

Клуб „За по-красив свят”, ръководител Емилия Николова

Клуб „Екоразходки-опознаване на природата”, ръководител Блага Ганкова

Клуб „Архимед”, ръководител Маргарита Станкева

Клуб „Скаутски здравен лагер”, ръководител Анелия Генова

Клуб „Скаутски здравен лагер”, ръководител Магдалена Вълкова

Клуб „Млад историк-изследовател”, ръководител Пенка Цолова

Клуб „Young English Spellers”, ръководител Мая Георгиева

 Клуб „Компютърна графика и видеоклипове”, Пенчо Петров

Клуб „Здравословно хранене”, ръководител Румяна Дулева

Клуб „Екотуризъм”, ръководител Цветанка Блажева

Клуб „Общуване чрез музика и танци”, ръководител Мая Добрева – І група

Клуб „Общуване чрез музика и танци”, ръководител Мая Добрева – ІІ група

Клуб "Екотуризъм", ръководител Дарина Босилкова

Клуб „Светът около мен”, ръководител Събка Иванова

Клуб „Светът около мен”, ръководител Галя Добрева

 

ПРОЕКТ "УСПЕХ" 2012/2013 ГОДИНА

СПИСЪК на ИИД по проект «Успех» функциониращи в СОУ «Димчо Дебелянов» - Белене

през учебната 2013/2014 г.

Клуб „Национални традиции”, ръководител Татяна Дичева

Студио „Театрално студио", ръководител Веска Кръстева

Клуб „Млад еколог”, ръководител Теменужка Добранова

Клуб „Приказен свят I”, ръководител Събка Иванова

Клуб „Приказен свят II”, ръководител Галя Добрева

Клуб „Екоразходки-опознаване на природата”, ръководител Ото Ганков

Клуб „Арт”, ръководител Емилия Николова

Клуб „Екоразходки-опознаване на природата”, ръководител Блага Ганкова

Клуб „Архимед”, ръководител Маргарита Станкева

Клуб „Европа в ежедневието”, ръководител Анелия Генова

Клуб „Млад историк-изследовател”, ръководител Пенка Цолова

Клуб „Компютърна графика и видеоклипове”, Пенчо Петров

Клуб „Общуване чрез музика и танци”, ръководител Мая Добрева – І група

Клуб „Общуване чрез музика и танци”, ръководител Мая Добрева – ІІ група

Клуб „Аз и светът около мен І”, ръководител Албена Ангелова

Клуб „Аз и светът около мен ІІ”, ръководител Миглена Петрова

Клуб „Нашият град І”, ръководител Емилия Николова

Клуб „Нашият град ІІ”, ръководител Блага Енева

Клуб „Млад сервитьор”, ръководител Свилена Иванова

Клуб „Изкуството да готвя и сервирам”, ръководител Емилия Рачева

Клуб „Езиците на Европа: италиански език”, ръководител Цветанка Минкова

Клуб „Духов оркестър”, ръководител Илийчо Бурчев

Клуб „Образование, спорт, здраве І”, ръководител Соня Арабаджиева

Клуб „Образование, спорт, здраве II”, ръководител Радка Дончева