Проектът "Твоят час"

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.

Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОВИШАВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ИМ ЗА УЧЕНЕ ЧРЕЗ ДЕЙНОСТИ, РАЗВИВАЩИ СПЕЦИФИЧНИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1"

Цели

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

 

Специфични цели на проекта са:

1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;

2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;

3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;

4. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;

5. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;

6. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;

7. Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.

8. Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

Групи

I.  Обучителни трудности:

1.  „Знам и мога 1” и "Знам и мога 2" - р-л  Цветанка Минкова

2.  „Математиката–интересна, но не ми е лесна” – р-л Блага Енева

3.  „Математика – важна и забавна” – р-л Катя Иванова

4.  „Математика +” – р-л Даринка Бучева

5.  „Полезна и забавна математика”  р-л Емилия Петрова

6.  „Български език и литература” р-л Божидар Богданов

7.  „Родна реч” р-л Диляна Евтимова

 

II. Занимания по интереси

1.  „Баскетбол”-  р-л Силвия Христанова

2.  „Вокална група” - р-л Бисер Кирилов

3.  „Театрално студио "КласА” – р-л Веска Кръстева

4.  „Природата – начин на живот и мислене” -  р-л Теменужка Добранова

5.   Клуб „Арт”- р-л Емилия Николова

6.  „Здраве и спорт 1” – р-л Соня Арабаджиева

7.  „Йога” – р-л Надя Джантова

8.  „Мажоретен състав” р-л Дияна Петкова

9.   „Млади спортисти” р-л Борислав Панов

10. „Опознай света II” – р-л Блага Ганкова

11. „Опознай света I” – р-л Ото Ганков

12. „Спортуване и здраве 2” – р-л Анжела Чоранова