ПРИЕМ 2024-2025 СЛЕД СЕДМИ КЛАС

За учебната 2024/2025 година СУ "Димчо Дебелянов", гр. Белене ще приема ученици от цялата страна в профилирана паралелка:

1. Профил "Природни науки" - 26 ученици

Дневна форма на обучение, 5 г., профилиращи предмети - биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда

Утвърден план-прием след 7 клас за учебната 2024/2025 г.

ЗАПИСВАНЕ СЛЕД ПЪРВИ ЕТАП

График на дейностите по приемането на учениците

Информация за ученици и родители във връзка с кандидатстването след завършен VII клас в неспециализираните училища на места по държавен план-прием (ДПП) за учебната 2024/2025 година

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Изборът на училище след 7-ми клас е първата съзнателна стъпка към избора на бъдещия професионален път, по който всеки ученик ще поеме в живота си.

Правилно избраният профил/специалност ще улесни пътя към желаната професия и ще направи ученето по-лесно и осъзнато за ученика.

Отчитайки важността за избора на училище и профил/професия за всеки ученик, предоставяме актуална и съществена информация за сроковете и дейностите в хода на кампанията по приема на учениците в неспециализираните училища по места по ДПП за учебната 2024/2025 година.

Резултатите от изпитите по БЕЛ и по математика от Национално външно оценяване за учениците от VII клас ще бъдат обявени до 2 юли 2024 г., както и от изпитите за проверка на способностите до 2 юли 2024 г. в електронната платформа на адрес: https://infopriem.mon.bg . Резултатите се обявяват само в точки и не се трансформират в оценки.Всеки ученик има достъп до нея с входящия си номер и уникалния идентификационен код, вписани в служебната бележка, издадена от училището, в което се обучава.

В периода от 08 до 10 юли 2024 г. включително се подават документи за участие в първи етап на класиране за прием в VIII клас по профили и специалности от професии.

Информация за училищата в област Плевен, които осъществяват прием на ученици в VIII клас за учебната 2024/2025 година и начина на балообразуване за всяка паралелка е публикувана на сайта на РУО – Плевен в раздел „Прием“.

Заявяването на участие в първи и в трети етап на класиране ще се осъществява само по електронен път /online/.

Подаването на заявления за участие в първо и в трето класиране може да се осъществи по един от следните начини:

Самостоятелно – от родителя и ученика, от персонален компютър през електронната платформа на адрес: https://infopriem.mon.bg, като се използва идентификационния код от служебната бележка на ученика;

В определените училища-центрове - от определени длъжностни лица, с осигурен служебен профил в електронната платформа.

В Регионално управление на образованието – Плевен, намиращо се на адрес: ул. „Димитър Константинов” 23, ст. 325, ще бъдат приемани заявления в особени случаи – завършили през минали години, от чужбина и др.

Какво е важно да знаете при подаване на документите за участие в приема в VIII клас?

При подреждане на желанията в заявлението за участие в класирането:Кандидатства се за конкретна паралелка, а не за училището като цяло. Изборът на паралелките се осъществява от падащо меню в електронната платформа. Желателно е да се посочат повече желани паралелки. Паралелките се подреждат по реда на тяхната привлекателност за ученика – започва се от най-желаните, към по-малко желаните. Възможно е ученикът да се окаже неприет, ако балът му не е бил достатъчен за желаните от него паралелки, а не са посочени достатъчно паралелки /напр. посочени две – три паралелки/. Повечето посочени паралелки увеличават шансовете за прием, а ако мястото на класиране на ученика не го удовлетворява, може да подаде заявление за участие във втори етап на класиране. Възможностите в този случай са: да се класира по предходно свое желание или да остане на мястото, на което е приет. Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, се изисква само за кандидати за специалности от професии, независимо на кое място е посочена професионалната паралелка.

Данните за балообразуващите предмети от свидетелствата за основно образование и за резултатите от НВО се осигуряват служебно чрез информационната система.Свидетелство за основно образование се представя само от кандидат от друга област или ако ученикът е завършил основното си образование в предходна година и тогава не е кандидатствал. Кандидатите от други области следва да представят и служебна бележка с резултатите от изпитите.

Какво е важно да знаете за класирането?

Класирането се извършва на областно ниво от РУО - Плевен.

До 12 юли 2024 г. ще бъдат обявени списъците с приети ученици на първи етап на класиране. Учениците се записват в училището, в което са приети с оригиналите на документите си (свидетелство за основно образование и медицинско свидетелство, приложимо само за професионалните паралелки).

Срокът за записване на приетите ученици на първи етап на класиране е от 15 до 17 юли 2024 г. Записването на ученика се извършва в училището, в което е класиран. Ако ученикът е класиран по второ или следващо желание, но класирането не го удовлетворява, в същия срок (до 17 юли 2024 г.) той подава заявление за участие във втория етап на класирането – в училището, където е класиран. Възможностите в този случай са да се класира по предходно свое желание или да остане на мястото, на което е приет.

Ученик, който не се запише или не подаде заявление за второ класиране в срок до 19 юли 2024 г., губи мястото си от първото класиране.

Неприетите ученици участват във втория етап, без да подават заявления.Приети ученици в други области, които избират да се запишат там, не е нужно да уведомяват училището от област Плевен, в което са класирани. Тяхното място в училището остава свободно. Освободените от тях места се заемат при второто класиране.

До 19 юли 2024 г. ще се обявят списъците с приетите ученици на втори етап на класиране. След този етап учениците следва да се запишат в училището, в което са класирани, в срок от 22 до 24 юли 2024 г., в противен случай губят мястото си. Заявления за участие в трето класиране се подават online или в училищата-центрове. Кандидатства се за училища/ паралелки, в които има свободни места, в периода 26 - 29 юли 2024 г. За участие в трето класиране могат да кандидатстват:неприетите ученици, като могат да посочат нови желания (в зависимост от свободните места); нови ученици, които до момента не са участвали в класирането;ученици, които се отказват от класирането си до този момент и се ориентират към останалите свободни места. Списъците на приетите на третия етап на класиране ще бъдат оповестени до 30 юли 2024 г.

Записването на приетите ученици на трети етап на класиране е на 31 юли и 01 август 2024 г.

Незаетите места в училищата продължават да се допълват до 11 септември 2024 г. с кандидатстване в самото училище.