ДОБРЕ ДОШЛИ В УЧИЛИЩЕТО

С ДЕБЕЛЯНОВИЯ ЛИК

       Добре дошли в страничката на СУ "Димчо Дебелянов", гр. Белене. 

      За учебната 2021/2022 година в нашето училище се обучават 385 ученици. В СУ "Димчо Дебелянов" на ПС са приети следните форми на обучение:

- дневна, самостоятелна, индивидуална, комбинирана и електронна среда за обучение.

*** С името на поета училището поема своя път....
15. 09. 1970 година - ден първи. Оттук започва времето и летоброенето на гимназията и на един многолюден колектив, оттук започва неговата история. От тези моменти той и гр. Белене могат да запишат своето съществуване в историята на средното общо образование.
"Добре дошли в новото училище !" . . .


--------------------------------------------------------------------------------

СЪОБЩЕНИЕ

    Съгласно Заповед N РД-01-890 от 03.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването, Заповед N РД-09-4201 от 05.11.2021 г. на Министъра на образованието и Заповед N РД-16-119 от 26.11.2021 г. Директора на СУ "Димчо Дебелянов" 

I. От 29.11.2021 г. до 03.12.2021 г. учениците от 1а, Iб, IIб, IIIа, IVа и IVб клас провеждат присъствено обучение в съотведствие с Насоки за обучение и действия в епидемиологична обстановка, съгласно подадени декларации от родителите за тестване два пъти седмично с неинвазивни антигенни тестове или представени валидни документи за преболедуване на COVID-19. За ученици от 1 до 4 калс, чиито родители не са попълнили декларации за тестване два пъти седмично, се осъществява ОРЕС - обучение от разстояние в електронна среда.

II. Учебните занятия започват в 8.00 ч. Времетраенето на един учебен час /съгласно седмичното разписание за първи срок за учебната 2021/2022 е, както следва:

* 35 мин. за учениците от 1 и 2 клас - присъствено обучение;

* 40 мин. за учениците от 3 и 4 клас - присъствено обучение;

* 20 мин. за учениците от 1 до 4 клас в електронна среда;

* 30 мин. за учениците от 5 до 7 клас в електронна среда;

* 40 мин. за учениците от 8 до 12 клас в електронна среда.

III. 1. Обучението на учениците от разстояние в електронна среда се осъществява в Teams чрез използване на средствата на ИКТ при условията на чл. 115, ал.1 от ЗПУО.

2. Всички учебни часове започват съгласно седмичното разписание и време в електронния дневник Школо.

3. Ресурсният учител подготвя и предоставя материали на учениците със СОП, обучаващи се в електронна среда.

IV Съгласно чл.406 от Наредба за организация на дейностите: 

Чл. 40б. (Нов - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) (1) Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване.
(2) Обучението по ал. 1 се осъществява синхронно, а при невъзможност - несинхронно.
(3) При синхронно обучение от разстояние в електронна среда дистанционните учебни часове включват синхронен урок и синхронно взаимодействие на учителя с ученика.
(4) При несинхронно обучение от разстояние в електронна среда дистанционните учебни часове включват наблюдение на урок, без взаимодействие с учителя и с останалите ученици.
(5) В случаите по ал. 3 и 4 текущата обратна връзка за резултатите от обучението и текущото оценяване се осъществяват при синхронно взаимодействие на учителя с ученика от разстояние в електронна среда индивидуално или в група.

За всяко изменение в обучението на учениците родителите се уведомяват в електронния дневник.

 

Информация за заболелите ученици и учители от COVID-19

В СУ "Димчо Дебелянов", гр. Белене към 09.12.2021 г.

2 ученици под карантина.

 


ПОРТФОЛИО
НА СУ "ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ"-БЕЛЕНЕПРИЕМ 2021 - 2022    

КРИТЕРИИ за прием на ученици в І клас в СУ „Димчо Дебелянов”, гр.Белене за учебната 2021/2022 година, съгласно Протокол № 6/ 18.02.2021 г. на Педагогическия съвет при СУ „Димчо Дебелянов” - Белене:

1. Основен критерий за прием на ученици в I клас е близостта на училището до настоящ адрес на родителите/настойниците и/или най-кратко време за достигане до училището.

2. При по-голям брой кандидати с предимство се ползват:

- дете с трайни увреждания над 50 %;

- дете с двама починали родители;

- други деца от семейството, обучаващи се в училището.

Необходими документи:

1. Заявление от родител/настойник за избор на училището

2. Оригинал на удостоверение за училищна готовност – при записване

3. Медицинска карта – след записване

 

ОПИСАНИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ
В изпълнение на Решение 704 на Министерски съвет СУ "Димчо Дебелянов" предоставя описание на услуги, които извършва в системата на предучилищното и училищно образование:

1.Инфо 138 - приемане и преместване

2.Инфо 141 - диплома

3.Инфо 147 - служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1

4.Инфо 148 - издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2

5.Инфо 150 - признаване от чужбина I - VI клас

6.Инфо 153 - дубликати

7.Инфо 156 - европейско прил дипл. СО

 

 

Може да прочетете още за ...

* Извадка от Закона за Движение по Пътищата (...за велосипедистите)

* Безопасен интернет ...

* Правила за безопасна работа на учениците в училищната компютърна мрежа и в интернет

* Училищен тормоз ...