ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05„Да направим училището привлекателно за младите хора”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

Обща цел на проекта:

 

Да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности

 

Специфични цели:

  1. Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности.

  2.  Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности.

  3.  Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява.

  4.  Да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия).

 

                Целевата група включва ученици от държавни и общински училища.

 

           В СОУ „Димчо Дебелянов” гр. Белене

·   за учебната 2011/2012 година учениците се включиха в 13 целеви групи;    Научи повече ...

·   за учебната 2012/2013 година учениците се включиха в 19 целеви групи.    Научи повече...

·   за учебна година 2013/2014 година са сформирани 22 целеви групи.    Научи повече...

·   за учебна година 2014/2015 година са сформирани 24 целеви групи.    Научи повече...

                                           


                                      

                    

  


                                                                       

 


           

  


Начало

История

ДЗИ

Документи

Учители

Обществен съвет

Архив

Актуално

Проект Коменски

Проект УСПЕХ

Проект ТВОЯТ ЧАС

Профил на купувача

УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ

 

За контакти:

5930

гр. Белене

ул. "България"

N56

 

директор: 0658/36946

 

гл.счетоводител

тел./факс: 0658/31170

 

e-mail: dimchod@mail.bg