МНОГОСТРАННО  ПАРТНЬОРСТВО ПО СЕКТОРНА

ПРОГРАМА „КОМЕНСКИ” 2012-2014 г.

РЕЛИГИОЗНА ТОЛЕРАНТНОСТ И РАЗЛИЧИЕ В МОДЕРНА ЕВРОПА

                                                                                                                                

ЦЕЛИ НА ПАРТНЬОРСТВОТО

1.   Чрез опазване и приемане на Другия, който е различен от нас по цвят на кожата, език и култура, традиции и начин на живот, своите цели и начините на достигането им, да се преборим срещу ксенофобията/омраза към чужденците и всичко чуждо/ 

2.  Да преборим предразсъдъците и стереотипите, които все още се срещат навсякъде, за да стимулираме развитие на сътрудни-чество, приятелство, процесите на интеграция помежду ни.

3. Стимулиране мотивацията на учениците да развиват и усъвършенстват знанията си по чужди езици, с цел по-добрата комуникация помежду си. 

4. Създаване на ползотворно сътрудничество между учителите чрез използването и прилагането на нови педагогически практики, следвайки основните дидактически принципи.

5. Развиване и усъвършенстване на компютърните умения и компетенции на учениците, като нов съвременен начин на общуване.

6. Придобиване на нови знания и компетентности чрез дейности, включващи знания по отделни учебни предмети.

 

       

Начало

История

ДЗИУчителиТворчество

Архив

Актуално

Проект Коменски

Проект Успех