Извадка от Правилника на СУ "Димчо Дебелянов", гр. Белене

   

Чл.102. (1) Училищният учебен план съдържа седмичния брой часове по учебни предмети.

(2) Училищният учебен план се утвърждава по паралелки за всяка учебна година освен в случаите, предвидени в държавния образователен стандарт за учебния план.

(3) Училищният учебен план се приема от педагогическия съвет и се утвърждава със заповед на директора, като не може да се променя през учебната година.

(4) Изпитите по учебните предмети от училищния учебен план са организирани в сесии, чийто брой през учебната година се определя в правилника за дейността на училището.

(5) График на изпитните сесии за самостоятелна форма на обучение през учебната 2018/2019 година:

I.         Първа редовна сесия: 14.01.2019 г. – 31.01.2019 г. 

II.        Поправителна сесия за XII клас: 01.05.2019 г. – 15.05.2019 г.

III.       Втора сесия: 10.06.2019 г. – 28.06.2019 г.

IV.       Поправителна сесия: 02.09.2019 г. – 13.09.2019 г.

(6) График на изпитни сесии за промяна на оценката за дневна форма на обучение през учебната 2018/2019 година:

I.         Майска сесия за XII клас: 15.05.2019 – 16.05.2019 г.

II.        Юнска сесия за V-VI клас: 17.06.2019 г. – 21.06.2019 г.

III.        Юлска сесия за VII-XI клас: 01.07.2019 – 12.07.2019 г.

(7) Ред за уведомяване на учениците в самостоятелна форма за полагане на изпити:

1. Учениците, обучавани в самостоятелна форма подават заявление за записване в началото на учебната година или 20 дни преди началото на изпитната сесия;

2. Учениците, обучавани в самостоятелна форма подават заявления за явяване на изпити в съответните изпитни сесии, като периодично се информират за предстоящите дейности за приключване на учебната година;

3. Лицето, определено за класен ръководител на учениците в самостоятелна форма уведомява учениците за правилата на училището при организирането на дейностите през годината:

3.1. За насрочване на за изпити в съответната изпитна сесия;

3.2.Конспектите по всеки учебен предмет;

3.3.Наличните учебни материали в библиотеката на училището.

4. Уведомяването се осъществява чрез:

- Електронната поща;

- Поставяне на видно място на заповедта с графика на изпитите;

- Публикуване на сайта на училището на изпитните дати по различните учебни дисциплини;

- Публикуване на сайта на училището графика за консултации на учителите.

5. За лицата по ал. 2, т. 4 по решение на директора на училището се допуска обучение за завършване на два класа в една година. Лицата полагат изпити за следващия клас само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас.

6. За учениците по ал. 2, т. 2 в съответствие с чл. 112, ал. 7 от ЗПУО експертната комисия към регионалното управление на образованието, в която се включва и представител на Агенцията за социално подпомагане осъществява контрол на всеки учебен срок.

7. Учениците по ал. 2, т. 2, които не постигнат необходимите компетентности в съответния клас, продължават обучението си при спазване на изискванията на ЗПУО в друга форма на обучение, препоръчана от екипа за подкрепа за личностно развитие.

(8) Самостоятелна форма на обучение не може да се организира за ученици по чл. 49, ал. 2, т. 1. от ЗПУО. 

Чл. 103. Формите на обучение в СУ „Димчо Дебелянов”-гр.Белене са:

1. дневна;

2. индивидуална;

3. самостоятелна;

4. комбинирана.

    * График за януарска сесия, самостоятелна форма на обучение

Начало

История

ДЗИ

Документи

Учители

Обществен съвет

Архив

Актуално

Проект Коменски

Проект Еразъм+

Проект УСПЕХ

Проект ТВОЯТ ЧАС

Профил на купувача

УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ

 

 

За контакти:

5930

гр. Белене

ул. "България"

N56

 

директор: 0658/36946

 

гл.счетоводител

тел./факс: 0658/31170

 

e-mail: dimchod@mail.bg