Начало

История

ДЗИ

Документи

Учители

Обществен съвет

Актуално

Проект Коменски

Проект Еразъм+

Проект УСПЕХ

Проект ТВОЯТ ЧАС

Профил на купувача

УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ

 

  * Седмично разписание за първи срок на 2018/2019 учебна година

* График за консултациите на учителите

* График за допълнителния час на класните ръководители

 

* Заявление от родител/настойник до директора за извинияване на направените отсъствия от детето му

 

*Заявление от родител/настойник до класния ръководител за извинияване на направените отсъствия от детето му

 

* Етичен кодекс за работа с деца

* Стратегия за развитие

* Годишен план 2018/2019

* Дневен режим

 

* Правилник за устройството и дейността на СУ "Димчо Дебелянов"

 

* Програма за превенция на ранното напускане на учениците

 

* Мерки за повишаване качеството на образование

* Програма за предоставяне на равни възможности

 

В СУ "Димчо Дебелянов" на ПС са приети следните форми на обучение: дневна, самостоятелна, дистанционна, индивидуална, комбинирана

    * Формите на обучение са описани в Правилника на училището

 * Училищни учебни планове за дневна форма на обучение по класове

 

* Справка за свобдните места по класове в СУ "Димчо Дебелянов" - гр. Белене

* Заповед на директора за утвърждаване на план-прием за учебната 2018/2019 г.

*Писмо от РУ-Белене относно напомняне правилата за движение на велосипеди от ученици

* Колективен трудов договор

* Одобрен бюджет
на СУ"Димчо Дебелянов"-Белене за 2018 г.

* Отчет на касовото изпълнение на бюджета
на СУ "Димчо Дебелянов" - гр. Белене към 30.09.2018 г
.

* Отчет на касовото изпълнение на бюджета
на СУ "Димчо Дебелянов" - гр. Белене към 30.06.2018 г
.

* Отчет на касовото изпълнение на бюджета
на СУ "Димчо Дебелянов" - гр. Белене към 31.03.2018 г
.

* Отчет на касовото изпълнение на бюджета
на СУ "Димчо Дебелянов" - гр. Белене към 30.12.2017 г
.

* Отчет на касовото изпълнение на бюджета
на СУ "Димчо Дебелянов" - гр. Белене към 30.09.2017 г
.

* Необходими промени в работата на училищата по противодействие на тормоза - презентация

* Архив

---------------------------------------------------------------------------------

        Извадка от Правилника на СУ "Димчо Дебелянов", гр. Белене за формите на обучение

   

Чл.102. (1) Училищният учебен план съдържа седмичния брой часове по учебни предмети.

............