Начало   Документи   За контакти

 

  * Седмично разписание за втори срок на 2018/2019 учебна година

* График за консултациите на учителите

* График за допълнителния час на класните ръководители

 

* Заявление от родител/настойник до директора за извинияване на направените отсъствия от детето му

 

*Заявление от родител/настойник до класния ръководител за извинияване на направените отсъствия от детето му

 

* Етичен кодекс за работа с деца

* Стратегия за развитие

* Годишен план 2018/2019

* Дневен режим

 

* Правилник за устройството и дейността на СУ "Димчо Дебелянов"

 

* Програма за превенция на ранното напускане на учениците

 

* Мерки за повишаване качеството на образование

* Програма за предоставяне на равни възможности

 

В СУ "Димчо Дебелянов" на ПС са приети следните форми на обучение: дневна, самостоятелна, дистанционна, индивидуална, комбинирана

    * Формите на обучение са описани в Правилника на училището

 * Училищни учебни планове за дневна форма на обучение по класове

 

* Справка за свобдните места по класове в СУ "Димчо Дебелянов" - гр. Белене


ОПИСАНИЕ НА ОБЕЩСТВЕНИ УСЛУГИ

В изпълнение на Решение 704 на Министерски съвет СУ "Димчо Дебелянов" предоставя описание на обществените услуги, които извършва в системата на предучилищното и училищно образоваяние:

1.Инфо 138 - приемане и преместване
2.
Инфо 141 - диплома
3.
Инфо 147 - служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1
4.
Инфо 148 - издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2
5.
Инфо 150 - признаване от чужбина I - VI клас
6.
Инфо 153 - дубликати
7.
Инфо 156 - европейско прил дипл. СО

* Заповед на директора за утвърждаване на план-прием за учебната 2019/2020 г.

*Писмо от РУ-Белене относно напомняне правилата за движение на велосипеди от ученици

* Колективен трудов договор

* Одобрен бюджет
на СУ"Димчо Дебелянов"-Белене за 2019 г.

* Одобрен бюджет
на СУ"Димчо Дебелянов"-Белене за 2018 г.

* Отчет на касовото изпълнение на бюджета
на СУ "Димчо Дебелянов" - гр. Белене към 31.03.2019 г
.

* Отчет на касовото изпълнение на бюджета
на СУ "Димчо Дебелянов" - гр. Белене към 31.12.2018 г
.

* Отчет на касовото изпълнение на бюджета
на СУ "Димчо Дебелянов" - гр. Белене към 30.09.2018 г
.

* Отчет на касовото изпълнение на бюджета
на СУ "Димчо Дебелянов" - гр. Белене към 30.06.2018 г
.

* Отчет на касовото изпълнение на бюджета
на СУ "Димчо Дебелянов" - гр. Белене към 31.03.2018 г
.

 

* Необходими промени в работата на училищата по противодействие на тормоза - презентация

* Архив

-----------------------------------------------------------------------------

        Извадка от Правилника на СУ "Димчо Дебелянов", гр. Белене за формите на обучение

   

Чл.102. (1) Училищният учебен план съдържа седмичния брой часове по учебни предмети.

Начало

История

ДЗИ

Документи

Учители

Обществен съвет

Актуално

Проект Коменски

Проект Еразъм+

Проект УСПЕХ

Проект ТВОЯТ ЧАС

Профил на купувача

УЧЕНИЧЕСКИ СТОЛ